Wednesday, November 7, 2012

KOKOMAN O KATHOTOB A GO SO TORBAN "SAHAL"

KOKOMAN O KATHOTOB A GO SO TORBAN "SAHAL":

Smbag ini o katharo o aya tind’g yan na Sunat odi na Wadib so Kathotob:

1. sii ko [سؤال وجواب للمنجد ] No. 113894:

Tigo minisha a: ino so kasolot sa turban, odi na totob, odi n agora, odi na kalansowa, odi na kopiya, odi na ikal “ aya ikal na so maytm a pthagoono mga arab sa ulo iran” pd sa SUNAT?

> smbag: tig yan a; aya piyagayonayonan o mga Ulama a USOL, “aya ptharoon a USOL na so paka asal o mga Dalil sa ISLAM” : na aya paka asal a kokoman o langowan a nditarn na MUBAH, aya MUBAH “na knaba wadib na knaba karam na knaba sunat na knaba makroh” inonta bo a tigyan oba adn a Dalil a gyaya na karam odi na makroh “odi na sunat” sabap ko bontal yan odi na sipat yan odi na katas yan, mandiyadi: 
Miyaaloy sa Hadith a so Rasolollah P.B.U.H. na minditar sa turban, “ mikhopiya mithotob” ( a gyanan i Dalil o mitharo sa Sunat odi na Wadib so Kathotob ) go minditar pn so Rasolollah P.B.U.H. sa IZAR go RIDA, “ aya izar na so ihram o mga mama a tomampar sa baba igira a hajj, na aya rida na so tomamparon sa poro, langon a balkhas a iph’sapng sa tumampar sa puro a knaba khikatatagoi sa barokan na RIDA, go langon a bal’khas a iph’sapng sa tumampar sa baba a da a baniyan ai a lagid o pantalon na IZAR, lagid o malong na IZAR pn anan. go langon tig yan angkai a mga nditarn na kalalayaman ko pagtaw o Rasolollah P.B.U.H.

Na miya oparik a tigyan so mga ala a Ulama sii ko kokoman o ka thorban “pdon so langon a nditarn a ulo” : inooto MUBAH o ADAT o SUNAT? Na aya tigyan a bnar na matag anan ADAT odi na MUBAH, go aya dait ko manosya na aya niyan nditara so nditarn a kalalayaman o pagtaw niyan, asar ka di haram “so bontal ko ingd a kalalayaman asar ka di haram” kagya a so Rasolollah P.B.U.H. na inisapar yan so kanditar sa nditarn a SHOHRA aya SHOHRA n “ ibarat yan na pnditar ka sa nditarn a arab a sii ka ko ingd a knaba arab apiya mapya a niyat ka na kay khalayaman o mga taw a kibibida aka sa bontal na inisapar oto o Rasolollah P.B.U.H. na di khapakay”

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ. سنن ابن ماجه ج/4، ص/601
سنن أبي داود ج/4، ص/77 . و السنن الكبرى للنسائي ج/8، ص/389 . 
و في رواية: ثم ألهب في النار.
قال أبو الفضل العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : إسناده جيد

Miya panothol o ibn Omar “ra” a pitharo o Rasulollah “saw” a sa taw a mbangkala sa SHOHRA na pakaphn’nditarn o Allah sa nditarn a kapaka dampanas sa Mawri a alongan. Oriyan yan na phaka kad’g’n ko NARAKA!
Related by: ibn Majah, abu Dawd, Annasa-i.


inisompatiyanon: a opama a tigyan ka ba adn a ptharo sa so ka thorban odi na kanggora na kathotob na SUNAT na maptharo iyan pn a so izar na so malong na so rida na SUNAT pn ka kagya langon anan phagosarn o Rasolollah P.B.U.H.

2. pitharo Shaikh Salih Ibn ‘Othaymeen, sii ko لقاء الباب المفتوح 23/160 ; a smbag ko pakaysha;

Aya pakaysha: Ino so ka thorban Sunat?

>smbag: tigyan a: knaba SUNAT, matag badn tigayan adat, “adat o Rasolollah P.B.U.H.” aya tigyan a sunat ko manosya na sadn sa kalalayaman ko ingd yan, kagya tigyan a o aya niyan sowa-a na so knaba kalalaman ko ingd yan na phmbaloy a SHOHRA na inisaparoto o Rasolollah P.B.U.H.

Na opama a tigyan ka sii tano matago ko ingd a phagosar sa turban totob na magosar tano ron mambo, na opama pman tigyan ka sii tano ko ingd a knabawn khakalilid so turban odi na totob na ditano ron magosar, “gyanan kon I Sunat” go so Rasolollah P.B.U.H. na ino oto mithorban go mithotob kagya gyoto I kalalayamaniran a adatiran ko kanditar, gyoto I sabap a danyan sogoon ko omat yan so ka thorban na go kathotob, owana oga-id na inisapar yan so nditarn a shohrah…

Na miyakanggonanao anan a tigyan sa aya dait ko manosya makapantag ko nditarn na sadn sa kalalayaman ko ingd yan, asar a knaba HARAM lagid o Sotra odi na bolawan sii ko mga mama, 

Miyatharo iyan pn anan ko فتاوى نور على الدرب

>gyanan i sabap a so mga ala a ulama sa donya na diiran ptharoon oba so turban totob na sunat, na so sabaad na aya maana o kathro iyan na aykon a sabap a dii katharoa o mga ulama sa so totob go turban na knaba sunat na kagya a masosopakiran, lagid oba niyan pitharo a so mga ulama na mga bokhag, na miyakalala anan a kadosaan a kaylangan na kathawbatan iran, si Salih Ibn ‘Othaymeen go langon a mala a Ulama sa Saudi na aya katharo iran na knaba Sunat so totob ago turban na cran na di siran khadaan sa totob a go turban, pamimikirana niyo anan ka tanto a marinayag, ikadowa na aya tig iran na dakon a ba dalil o mga Ulama, nanao anan sa siran na di iran katawan a ini sapar o Rasolollah P.B.U.H. so kanditar sa SHOHRA go di iran makknal so ilmo sa USOL go di iran katawan so mala a QA’IDAH sa ISLAM a pyagayonayonan o miyawna miyawri a mga ala a Ulama na a 

اللباس عرفي

aya maana niyan na: so kanditar na sa kalalayaman ko Ingd...

A pd anan ko IJMA’

Katawan tano a so mga dalil sa ISLAM a piyagayonayonan na pat, 1. Qur-an, 2. Hadith, 3. Ijma’ 4. Qiyas.

>so pman so makapantag ko mga Hadith a miya aloy iran na so Sabaadon na bnar, ogaid na ilaya niyo ka dadn a bawn satiman bo a batang a ba miyakanggonanao sa ba inisogo o Rasolollah P.B.U.H. so ka thorban ago kanggora odi na kathotob ka aya bo a manggogonanao a mga Hadith anan na: so Rasolollah P.B.U.H. na minditar sa TORBAN odi na TOTOB, na miyawna so kinipaliwanag’n tano ron sii ko poonan a angkai a katharo.
Pd a DALIL akn, sii ko kitab a:
منبع الفوائد و مجمع الزوائد 

na miya aloy ron a piyanothol i Abdullah ibn Omar a tigyan ah: miyakaysa na siyogo o Rasolollah P.B.U.H. so AbduRahman ibn Awf a phakagobatn yan, na kagya ko mlalakaw so Abdurahman goso mga Sondaro niyan na mithorban, na kinowawn o Rasolollah P.B.U.H. na inikasoy niyanon bo ka piphorongan yan go tigyan ah: lagid man ari anan Abdurahman i kathorban ka gyanan i kalalayaman o mga arab go mas mapiya anan i bontal.

Go miya aloy tano a so Rasolollah P.B.U.H. na minditar sa IZAR go RIDA, miya aloy anan sa miyakadakdakl a Hadith, na oba kowan na siran na apiya anda siran pShong na sosolot siran sa RIDA ago IZAR, pmamalong siran, ka an siran makakowa sa miyakalala a SUNAT… mataan aki!

>so pman so miyaaloy iran a adn a sakataw ko mga sondaro o pir-awn a miyakaligtas ko kiyaldiran sa ragat sabap ko Kalansowa (tutub) na di bnar, totholan anan a mga Esra-il… di kapakay a pangimbnarn… na o bnar na bgay sa dalil a katharo o Rasolollah P.B.U.H. odi na katharo o Allah.

>so pman so miya aloy iran a ifta i ALBANIE a so sambayang o da a totob yan na makrooh na ribat,,, aya sabap na da a DALIL i Albanie a Makrooh so Sambayang o da a totob yan… panagontaman yanoto. Apya kagya mala a Ulama na knaba mala-ikat a di kharibat, aya nanao ron na miyasopakiyan so katharo o kadaklan ko miyanga uuna-an yan a mga Ulama.

Note:

1. so Tutob na knaba SHOHRA sa pinas ka kiyalayaman o Pagtaw ogaid na knaba sunat go knaba wadib.
2. so Turban (sahal) na shohra
3. so langon a nditarn a pimbago sa PINAS lalambo sa Mindanao na SHOHRA!

Wassalamo Alaikom w.w.

Inisurat i Atah P. Ibrahim

Tuesday, September 25, 2012

MGA GALBK A PD SA KAPANAKUTO

MGA GALBK A PD SA KAPANAKUTO: "Edited"

By: Atah P. Ibrahim1.) Kaprimar odi na Kapagalamat
2.) Kapangilay sa Koris "Pdon so kabgi sa maana ko mga Ila"
3.) Kapamitoon "Lagid o tigiran a pagoran mapita ka giraw manaya" pdon pn so tigiran a gophoon phapayong so Alongan na adn a phatay a Bae"
4.) Kapagipat sa Oran
5.) Ka ayam sa Tunong
6.) Kapanawar sa knaba mga Ayat na go knaba Hadith
7.) Kapangatao
8.) Ka ilay sa ganat
9.) Ka ilay sa gawii
10.) Kapangakasi
11.) Kaplalakam
12.) Kapmamalaikat
13.) Kambabarakat
14.) Kapaka panik sa Ilaw
15.) Kapamangangay
16.) Kapamagarowak
17.) Tatayyor "Arabic word anan, aya lagid yan na igira a so Tao na plalakaw na adn a miyoni a Papanok na tigiran a dika plalakaw ka adn a khasowa a Marata"
18.) Arati a marata:-
-So Arati na Dowa:
a.) Marata: So kapamagarati sa aya pipikirn ka na adn a khasowa a Marata...
Ibarat: Tigiran a dika thatangn sa Towak anan ka mawgat si Babooka na khatangn so wata iyan amay mbawata! Na KAPANAKUTO ANAN...
b.) Mapiya a arati: gyanan so aya pipikirn ka na mapiya...
Ibarat: So gopn inimbawata a wata na so bok yan na thagoon sa Ig ka arati sa ba kalokalo na mapiya i kaphagin-tao... Na khapakay anan....
19.) Kapanarkin sa Miyatay
20.) Kapagadimat
21.) Kakh'bla

Go madakl pn a salakaw san a masusugok o kadaklan... Basta a galbk a adn a kapangantokon sa Gayb odi na mitatalok a pamikiran o Tao ko Salakaw ko Allah odi na manarig so Tao ko salakaw ko Allah odi na thindgan yan a phakabinasa oto odi na phaka ompiya na KAPANAKUTO!

Na giya kapanakuto anan na giyanan i pinaka Mala a Dosa a di iprila o Allah...

Pitharo o Allah sa Qur-an:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و أواه النار... سورة المائدة، 72
[ MATAAN A SA TAO A MANAKUTO NA HARAM OBA MAKA SURGA, GO AYA DARPA IYAN NA SO NARAKA ] Surah Al-Ma-idah, 72

Wednesday, July 11, 2012

SO JAMA' A GO QASR SA SAMBAYANG

SO JAMA' A GO QASR SA SAMBAYANG

[ Jama' ] aya maana niyan na so katimo-a ko dowa a wakto "combine" sii ko wakto o isa kiran.

Aya pman a [ Qasr ] na so kapaka kmpta ko samabyang, sa so pat ka raka-at na phaka dowan ka raka-at.

Osayan:

( 1.) so JAMA' maana: katimo-a ko dowa a wakto na dowa barang:

a. ipagona ( jama' Taqdeem ) maana: sii ko wakto o paganay
b. iphakawri ( jama' Ta-kheer ) maana: sii ko wakto o ikadowa

na sii bo anan khapakay ko mga wakto a mppnto:

a. so Dhuhr a go Asr
b. so Maghrib a go Isha

( maana: di khapakay a timoon so Asar a go maghrib, di khapakay a timoon so Isha a go Fajr "Subh" go di khapakay a timoon so Fajr a go so Dhuhr )

go gyanan na adn a mga Masa a mattndo a khapakay ron so Katimo-a ko sambayang, knaba sadn sa kakhabaya aka lagid o mga Shi'ah! ka adn a ttndoon o Agama a khapakay ron so katiom-a ko dowa a Wakto...

sa Kataya so mga Masa a khapakay ron so ka Jama':

a.) so katimo-a ko Dhuhr a go Asr sii ko okp sa Arafah, go katimo-a ko Maghrib a go Isha sii sa Mozdalifah ( sii ko Hajj ).
b.) sii ko kaplayalayag.
c.) igira a miyoran sa Mabagr na so dii shambayang sa Masjid na khapakay ron so Jama' ka an di khapasangi komasoy sa Masjid go aniran di khibagak so salatol Jama'ah.
d.) so Sakit a mitataralo.
e.) pitharo i ibn Taymiyyah "r" [ khapakay pn sii ko tao a diinggalbk a sabap ko galbk yan a diniyan miphndaraynon, asar a di niyan makowa a adat yan ] igira bo oto a dadn opama a okit a kashambayangi niyan ko wakto sii ko oras yan!
f.) sii ko masa a diii kapagatangi o mga Mujahidin ko mga Rido-ay.

( 2.) so pman so Qasr na so kapaka kmpta ko wakto a phapat ka Rak'at sa phaka dowa-an ka Raka'at.

aya p'khasaran na sii ko kababaloy o tao a dii mlayalayag! maana pshong sa mawatan... "Musafir" taman sa di maka kasoy sii ko ingd yan.

so mga pd a Ulama na tyago-aniran sa Limit odi na tamana so kawatan a shongowan a khapakay ron so Qasr, sa aya ini limit iranon na 82 km.

oga-id na aya mabagr a tindg ko rkami ron na daa limitado niyan, apiya anda ka shong na o khagdam ka so kargn o kalalakaw na miyapakay rka so Qasr ka aya hikma ko Qasr na angka di khapasangi.

NOTE: basta a mapakay ron so Qasr na khapakay ron so Jama', na knaba langon a khapakay ron so Jama' na Khapakay ro so Qasr.

inonta bo so katatago o mga Hajj sa Mina ka Qasr a kapshambayangiran na di siran phaka Jama'...

gyanan na langon adn a Dalil yan sa Hadith na da tano dn aloya ka tanto a phaka tas...

ogai-d na kataya so LINK a khasoldan yo makapantag ko Qasr a go Jama': http://www.alafasy4islam.com/vb/showthread.php?t=19499

Sunday, June 17, 2012

MGA KOKOMAN O MGA BABAY SII KO RAMADHAN

MGA KOKOMAN O MGA BABAY SII KO RAMADHANPAKAISHA:
Igira a so Babay na miyasuti "Miyada-on so Haydh" a afetr Fajr sii ko Ramadhan ba wajib a kaphowasa-an yan a gawii oto antawaa ka khabayadan yan?

SMBAG:
Dowa a tindg san o mga Ulama;-

Paganay a tindg na Wajib a kaphowasa-an yan a gawii oto ogaid na knaba khi itong sa baniyan kiyaphowasa-i, khabayadan yan bo! Tindg anan o Imam Ahmad

Ikadowa a tindg na knaba niyan p'phowasa-i a gawii oto sabap skaniyan na sakali masuti na after Fajr, na sabap sa Haram rkaniyan so kaphowasa ka sakali masuti na somibang so Fajr na di khapakay oba niyan phowasa-i a gawii oto, Wajib rkaniyan a kasambi-an yan sii ko Oriyan o Ramadhan... Na giyanan i mabagr a Tindg!

Shaikh ibn Al-'Othaymeen


PAKAISHA:
Igira a so Babay na Miyasuti a befor Fajr na kiyapaka phaygo iyan na after Fajr antonai Kokoman yan?

SMBAG:
Igira a so Babay na aya kiyasuti niyan na dapn Sbang so Fajr na wajib a kaphowasaan yan a angkawto a gawii, apiya sakali miyaka phaygo na somibang dn so Fajr, sa lagid igira a miya Jonob siran ki karoma niyan sii ko Kagagawii na khapakay a sakali siran phaygo na Som'bang daan so Fajr...

Shaikh Ibn Al-'Othaymeen


PAKAISHA:
Igira a so Nifas "Gopn mimbawata" na miyasuti a dapn maka Patpulo Gawii ba Wajib a maka phowasa odi na maka shambayang?

SMBAG:
Igira a so Babay a Gopn mimbawata na miyasuti a dapn maka patpulo gawii na miyasuti dn na Wajib a makaphowasa upama ka Ramadha, go Wajib a maka panambayang go khapakay dn a Obayin i karoma niyan...

Shaikh Ibn Al-'Othaymeen

Opman o kasoy so Rugo iyan a dapn mapasad so Patpulo gawii na nggn'k Phowasa na go ngg'n'k shambayang! Taman sa di masuti odi na mapasad so Patpulo gawii, na so kiyaphowasaan yan ko dapn kakasoy o Rugo ago kiyashambayangan yan na Korik dn oto knaba niyan khabayadi...

Shaikh Ibn BazPAKAISHA:
So Gopn mimbawata na miyakalpas dn so Patpulo gawii ogaid na dapn masuti! Antonai Kokoman yan?

SMBAG:
Aya limit o Nifas na Patpulo gawii, na o mapasad so patpulo gawii na dapn masuti so Babay na p'phaygo dn go Wajib dn a makaphowasa upama ka Ramadhan, go Wajib a makashambayang dn go miyapakay dn ko Karoma niyan! Sabap sa miyapasad dn so Limit o gawii o Nifas...

Shaikh Ibn Baz


PAKAISHA:
Igira a so Babay na kalalayaman yan a aya kathay o Haydh yan na 7 gawii odi na 8 gawii oriyan yan na miyakasobra a kalalayaman yan anan a kathay niyan na antonai Kokoman yan?
SMBAG:
Taman sa di mada so Rugo iyan na dapn Masuti apiya miyakasobra ko kalalayman yan a kathay niyanon, sabap sa so Nabi "saw" na da niyan tago-i sa Limit so kathay o Haydh...
Go pitharo o Allah sa Qur-an:
و يسألونك عن المحيض قل هو أذى
Maana: Go iphagisha iran rka so Haydh na tharo-angka a Marshik a phakaringasa!
Na taman sa di mada a marshik oto na didn khapakay oba Phowasa so Babay odi na Shambayang! Lagid yan mambo o ibarat na kalalayaman yan a aya kathay niyanon na 8 gawii oriyan yan na matag miyaka 4 gawii na miyada-on na Wajib a makaphowasa odi na maka shambayang ka miyasuti skaniyan...
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen 

 
PAKAISHA:
So Babay na igira na adn a p'phakapo-onon a phag'thal a angga sathak a Rugo amga iito na upama ka sii ko Sold o Ramadhan na antonai Kokoman yan?
SMBAG:
Knaba anan Haydh na wajib a maka phowasa, miya tharo o 'Ali "ra" a giyanan na knaba Haydh... Ayakon a lagid anan na so Limamad "Rugo a p'phaka poon sa Ngirong"...
Shaikh Ibn 'Othaymeen 

 
PAKAISHA:
Igira a miyagdam o Babay a adn a Pliyo a Rugo sii ko kadawndaw o Powasa odi na miyakagdam sa Masakit "Kasakit o Haydh" ogaid na da liyo so Rugo taman sa da sdp so Alongan "sakali lomiyo so Rugo na sii ko kiyasdp o Alongan" na ino Korik so Powasa niyno o khabayadan yan?
SMBAG:
Korik so Powasa niyan, di niyan khabayadan sabap sa taman sa di Lomiyo so Rugo na dapn skaniyan ma Haydh...
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen


PAKAISHA:
Iigra a so Babay na miyasuti sii ko Wakto a Asar ino ba Wajib a kashambayangan yan pn so Dhuhr?
Note: Sii aya ko knaba Ramadhan a go sii pn ko Ramadhan... Inaloy tano ka importante!
SMBAG:
Adn a mitharo ko mga Ulama a Wajib a kashambayangan yan pn so Dhuhr sabap sa p'kha Jama' igira so Dhuhr a go so 'Asr...
.
Na ribat anan a Tindg, aya Korik na ayabo a Wajib a kashambayangan yan na 'Asr ka da a ba Dalil sa o masuti so Babay a 'Asr na kap'shambayangan yan pn so Dhuhr...
.
Lagid yan mambo upama ka aya ka Haydh yan na after Dhuhr a dapn maka shambayang sa Dhuhr na ayabo a khabayadan yan amay ka masuti na so Dhuhr...
Shaikh Ibn Al'Othaymeen

PAKAISHA:
So Babay a p'kharapasan antonaa i Kokoman yan? Ba lagid sa Kokoman o gopn mimbawata?
Note: Aya kiyarapasan na biyagowasan!
SMBAG:
Upama ka so kiyarapasi ron na dapn mbaloy a Tao so ika oogat yan na di khi itong so Rugo iyan sa Rugo a Nifas "Gopn mimbawata"! Na wajib dn a makashambayang na go maka Phowasa!
.
Upman o miya baloy dn a Tao so ika oogat yan ko kiyarapasi ron na so Rugo iyan na Rugo a Nifas... Na taman sa di Masuti na di khapakay a shambayang na go di khapakay a Phowasa...
.
Lagid sa Kokoman o gopn mimbawata!
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen

PAKAISHA:
So p'phaka puon a Rugo ko Mawgat ba phaka Batal sa Powasa?
SMBAG:
So Babay na basta a ma Haydh sii ko Ramadhan na miyabatal so Powasa niyan go Haram oba Phowasa taman sa di Masuti sabap ko katharo o Nabi "saw":
أليس إذا حاضت لم تصم و لم تصل
Maana: Igira a miya Haydh so Babay na di makap'phowasa na go di makap'shambayang...
.
Na so Mawgat na di kha Haydh... Maana: Upama ka so Mawgat a dii phowasa na adn a makapu-onon a Rugo na knaba uto Haydh ka so Mawgat na di kha Haydh...
Na knaba uto phakabatal ko Powasa niyan!
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen


PAKAISHA:
Igira a so Babay na miyawma a Haydh sii ko kalalayaman yan a kap'kha uma-a ron a Haydh oriyan yan na sii ko miyakatundog a gawii na miyada so Rugo sa miyakasalungan! Antonai showaan yan?
SMBAG:
Dapn oto mada so Haydh yan, pd dn oto sa Haydh, gyabo a kiyatarg o Rugo! Taman a di niyan maylay so Tndo sa miyada so Haydh a gyoto so ig a maputi na dapn mada so Haydh yan...
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen

PAKAISHA:
So Babay a kalalayaman yan ibarat a aya kathay ron o Haydh na Pat gawii na sii ko ikapat gawii na miyada dn so Rugo ogaid na daniyan ma ilay so Ig a Maputi antona i Kokoman yan?
SMBAG:
Ibarat o kalalayaman yan a p'kha ilay niyan so Maputi a tndo sa kiyada o Haydh na ph'nayawniyan dn i kagmaw niyan taman sa di mapat gawii...
.
Opman o aya kalalayaman yan na knaba p'phakawma so Maputi ka knaba langon a Babay na ndodon a toos anan na mada so Rugo na P'phowasa dn a go p'shambayang...
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen

PAKAISHA:
Babay a miyakaboka sii ko Powasa sa miyaka Pito gawii ka mimbawata na da niyan dn kabayadi taman sa miyakawma so Ramadhan a ikadowa! Antonai Kokoman yan?
SMBAG:
Opama ka pithibaba iyan na Miyadosa, wajib a maka thawbat ko Allah a go Wajib a kabayadan yan oto! Di khapakay a badi bayadi so da kaphowasa-i ko Ramadhan sii ko dapn kawma o Ramadhan a ikadowa! Wajib dn a kabayadan ko dapn kapaka uma o ikadowa a Ramadhan...
.
Pitharo o 'A-ishah "ra":
كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في الشعبان
Maana: Igira na adn a p'khabokaan akn a Powasa na diko khagaga Mayad inonta na sii ko Sha'ban
Opman o adn a Rason yan ka ba p'khasakit sii ko Sold o miyaka Saragon na da a Dosa niyan apiya sakali miyaka Bayad na miyaka dowa Ragon...
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen


PAKAISHA:
Igira a so Mawgat na liniyowan a Rugo sii ko unaan o daniyan pn kambawata sa Salongan odi na Dowalongan na antonai Kokoman o Powasa niyan a go so Sambayang yan?
SMBAG:
Opama ka so kiya liyo o Rugo na ph'mbalilit'n skaniyan na Nifas dn oto na phakagn'k dn Phowasa go phakagn'k shambayang na opman o knaba ph'mbalilita na didn oto khi itong a rugo oto a Lominiyo... Maana: di phakabatal sa Powasa!
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen

PAKAISHA:
Ino khapakay so kakan sa mga Tablet a para di kha Haydh so Babay? Adn a mga Babay a phagosar siranon ko Ramadhan ka an siran di kha Haydh taman sa di mapasad so Ramadhan?
SMBAG:
Ip'shapar akn anan, di khapakay! Sabap sa adn a side effect yan a marata sii ko Babay na Haram! Siiko miya amad mismo ko mga Dr... So Babay na Tarima-a niyan dn a so Haydh na phoon sa Kabaya o Allah a ini tiyoba iyan kiran... Na tarimaa niyan! Phowasa dn taman sa dapn ma Haydh na ma Haydh na boka na bayadi niyan bo ko mga pd a Gawii...
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen

PAKAISHA:
Antonai mas mapiya ko mga Babay sii ko kashambayang sa Tarawi odi na Tahajjod ko Ramadahan? Sa walay o sa Masjid?
SMBAG:
Sa Walay, sabap ko katharo o Nabi "saw" ( Mas mapiya ko Babay so sambayang yan sa Sold a Walay niyan ) Hadith
.
Go igira a so Babay na p'shong sa Masjid na khapakay a kasabapan sa Fitnah... Na ayadn a mas taralbi na so katatarg yan sa Sold a Walay...
Shaikh Ibn Al-'Othaymeen

SO MGA TAO A KIYAWISWISAN KO RAMADHAN

SO MGA TAO A KIYAWISWISAN KO RAMADHAN 

 
Aya maana a Kiyawiswisan na so Tao a miyalogi odi na so Tao a kiyadowandowa-anan...

Na aya Kiyawiswisan ko Ramadhan na so Tao a siyagad a Ramadhan na da a moyaparuli niyan a kamapiyaan ko Sold o Ramadhan...

Siranuto so mga Tao dayran Sh'las'laa so Ramadhan, somiyagad so Ramadhan na dayran tago-a sa ginawa, Miphowasa siran ka kagiya kalalayaman... Knaba aya kiyaphowasa iran na kagiya Simba ko Allah... Na da kiran maka rarad so kaphowasa ka badn p'khitaralo so mga kadosa-aniran... Na siran so piyangawiwiswisan ko Ramadhan a da katukidi ko mga Kamapiyaan o Ramadhan...

NA PD A MGA SIPAT IRAN NAH: 

1.) DIIRAN TATAGOON SA GINAWA SO KALBIHAN O RAMADHAN

Pakalilipataniran so Kalbihan o Ramadhan, sabap dn oto ko kayto i paratiyaya... So Kalbihan o Ramadhan na tanto dn a madakl sa lagid o kiyapagosaya tano ron ko BANDINGAN A PAGANAY...

Na pd a kalbihan yan na so miya aloy o Nabi "saw":
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صدفت الشياطين، و مردة الجن، و غلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، و فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، و ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر، و لله عتقاء من النار و ذلك كل ليلة... رواه الترمذي
Maana: Sii ko paganay a gawii ko Ramadhan na ph'rantayan so mga Shaitan a go so mga Darowaka a mga Jinn, go ph'pinto-an so mga Pintoan o Naraka na dadn a bawn khalka-an, na go ph'llkaan so mga Paytaw o Sorga na dadn a bawn khal'kh'ban, na go adn a Phananawag: a Hay Tao a dii mbabanog sa Mapiya na Panishakay ka, na go Hay Tao a dii mbabanog sa Marata na maloka a thatangka, go Mataan a so Allah na adn a mga Tao a p'phaka lidasn yan ko Naraka sii ko uman gagawii... Piyanuthol i Tirmidhee

ya Allah na pakalidasa kamingka ko Naraka... Aameen...

2.) DII PHOWASA SO MGA TIYAN IRAN NA SO MGA ANGGAWTA IRAN NA KNABA DII PHOWASA

Gomin'k siran Koman a go Minom ko kadawndaw o Ramadhan na dasiran gn'k ndosa, dasiran gn'k mamaganta, shisinta, shoroyan, mand'ngki, karata a pamikiran ko salakaw di salakaw, go kailay sa mga rarata, go kabinasaa ko Oras sii ko daa mga Bali niyan lagid o mga Movies...etc!

Perapera i mga Tao a di siran makap'tharawi ka mas diiran mathumo so Salida? Perapera i mga Tao a dii phowasa na badn dii panagumpot so Karata i olawla?

Pitharo o Nabi "saw":
رب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع و العطش
Maana: Khapakay man a so dii phowasa na dadn a miyakowa niyanon a Gona a salakaw ko Ka-or na go Kawaw...

Pitharo iyan pn:
من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه... رواه البخاري
Maana: Sa Tao a di niyan gn'kan so Kapamokhag a goso kanggalbkawn na didn kailangan o Allah so kaph'nggn'k yan Koman a go Minom "Powasa"... Piyanothol i Bukhari

3.) DII RAN THAGOON SA GINAWA SO QUR-AN SII KO RAMADHAN

Obadi so Ramadhan na Ulanolan o Qur-an...! Pitharo o Allah sa Soratol Baqarah:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن... الآية
Maana: So Ulanolan a Ramadhan a ron ini turon so Qur-an...

Na so sabaad ko mga Tao na aya iran map'phaka lbi so kambakas na go kathurog na go so pithibarangan a kadosaan lagid o mga Musics...

Rilaan tano Langon o Allah... :'( Ya Allah na liwanagingka so mga Puso ami na go Tawfiki kami ngka... :'( Aameen...

So Sofyan Al-Thawree rahimahullah na igira a somyold so Ramadhan na p'thalikhodan yan so langowan a Galbk na aya niyan p'thayodn na so Kabatiya sa Qur-an...

Na Pagariya na obaka kapokasi ko Barakat o Qur-an na go so Balas o kabatiya-a ron sii ko Ramadhan...

4.) DII SIRAN PHOWASA NA DI SIRAN P'SHAMBAYANG

Badi perapera i mga Tao a mapasang i katharaweeh a go Tahajjod na di Phlima wakto?! Fala Hawla wala Qowwata illa Billah...

Bayran di katawi a pitharo o Nabi "saw":
[ Aya pagampaganay a phamagitong'n ko Tao sa Alongan a Mawri na so sambayang yan! Na omaka apas na miyaka apas so langon o Amal yan, na odi maka apas na da maka apas so langon a Amal yan ] ? Hadith

Na kanugon yan so Dokaw o Manosiya amay ka dabo a bali niyan...

5.) AMAY KA MIYAKALIPOS SO RAMADHAN NA DII SIRAN MBALINGAN KO MGA KADOSAAN

So kaphowasai ko Ramadhan mga Pagariya na aya mala a Hadapon o Allah sa kini sugo-on yanon na an mapadalm so Kalk ko Allah sii mga Manosiya...

Pitharo iyan sa Soratol Baqarah:
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
Maana: Ini paliyogat rkano so kaphowasa sa lagid dn o kini paliyogat'non ko miyanga uuna-an yo ka an rkano mapadalm so Kalk ko Allah...

Na amay ka di bo mapadalm so Kalk ko Allah ko Manosiya na nana-o sa Da a Bali o kiyapamowasa niyan...

Na umani isa na panamari niyan a di malugi so Amal yan sii ko Ramadhan...

Ya Allah na Tawfiki kamingka Langon ko langon a ikhaso-at ka rkami na go pakawatana kamingka ko langon a dingka khababaya-an... Aameen...


AbuHazim Ibrahim